අදම ඔබේ ණය මුදල ගෙවා රිලෝඩ් එකක් දිනා ගන්න!

වසංගතය සෑම කෙනෙකුටම දැඩි ලෙස බලපා ඇති අතර, ඔබ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දෙන බව OnCredit  හි අපි වටහා ගත්තෙමු. එබැවින් අපි මේ සඳහා ඔබ සමඟ හවුල් වී ඔබව  දිරිගැන්වීමට කැමැත්තෙමු.

ඔබේ දැනට පවතින මුදල  Pay&Go හරහා අදම ගෙවා රු 1000ක් මොබිල්  රිලෝඩ් එකක්, මෙම කාල සීමාව තුළ දිනා  ගන්න. https://bit.ly/2RFeZo2
අනිකුත් ගෙවීම් මාර්ග සඳහා (https://bit.ly/3fkEzbk)

දීමනාව සඳහා සම්බන්ද වීමට

  • දැනට පවතින ණය මුදල ගෙවන්න 
  • ජුනි 30 දක්වා වලංගු වේ