ණය ආපසු ගෙවීම

කරුණාකර ගෙවීම් ලදුපත (Payment SLIP ) WhatsApp (0704706670) හරහා අපට එවන්න හෝ ඔබේ පුද්ගලික ද්වාරය හරහා  ගෙවීම් ලදුපත (Payment SLIP ) උඩුගත කරන්න

 

ණය ආපසු ගෙවීම්

පහත සඳහන් ආපසු ගෙවීමේ මාර්ග හරහා ඔබට දැන් ඔබගේ සියලු ණය පහසුවෙන් ගෙවිය හැකිය.

ගෙවීම සම්පූර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් කුවිතාන්සිය ඔබගේ පුද්ගලික ද්වාරයට ඇතුල් වීමෙන් ඔබගේ ලදුපත උඩුගත කරන්න

සටහන - ආපසු ගෙවීම් යාවත්කාලීන කරනු ලබන්නේ වැඩ කරන දිනයන් හි දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න . අපගේ සේවා කාලයන්  ගැන දැන ගැනීමට කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කරන්න

Pay&Go ගෙවීම් ස්ථාන

ඕනෑම Pay&Go ගෙවීම් ස්ථානයක් වෙත ගොස් Finance කාණ්ඩය යටතේ “OnCredit” විකල්පය තෝරා පහත සඳහන් තොරතුරු පුරවන්න:

 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න

ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ද ගෙවිය හැකිය. 

Pay&Go අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව

Pay & Go හි වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට පහසුවෙන් ඔබේ ණය අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවිය හැකිය

 • https://paygo.lk/Home/Pay?srv=Oncredit වෙත පිවිසෙන්න
 • කාණ්ඩයෙන් “මූල්‍ය” තෝරන්න
 • OnCredit තෝරන්න
 • “ගිවිසුම් අංකය” අවකාශයේ ඔබේ ඉලක්කම් 9 ක ණය හැඳුනුම්පත ඇතුළත් කරන්න
 • ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න
 • ඔබගේ ගෙවීම් වර්ගය තෝරන්න
 • මුදල ඇතුළත් කරන්න
 • විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න
 • ගෙවන්න මත ක්ලික් කරන්න

කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අලෙවිසැල්

ඔබට දැන්   සියලුම  කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අලෙවිසැල් වලින් පහසුවෙන්  ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම කල හැකිය. 

පහත පියවර අනුගමනය කරන්න

 • කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අලෙවිසැලකට පිවිසෙන්න
 • කවුන්ටරයෙන් කාර්ගිල්ස් මුදල් වවුචරයක් ලබා ගන්න
 • ඔබගේ නම ගිණුම / කාඩ්පත් හිමියන්ගේ නාම ක්ෂේත්‍රයෙහි ඇතුළත් කරන්න
 • සේවා සපයන්නාගේ නම යටතේ OnCredit (Pvt) Ltd.
 • පාරිභෝගික Ref සඳහා - ඔබේ ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (කෙටි පණිවුඩයක් මඟින් ඔබට එවන ලද ඉලක්කම් 9 කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • දිනය, තැන්පත්කරුවන්ගේ නම, ලිපිනය සහ ජංගම දුරකථන අංකය වැනි වෙනත් තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න
 • ඔබේ අත්සන තබන්න
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල ඇතුළත් කර ඔබේ මුදල් සමඟ වවුචරය කවුන්ටරයට ඉදිරිපත් කරන්න

iPay හරහා ගෙවීමේ පහසුකම

Apple App Store සහ Google Play Store හරහා බාගත කර ගත හැකි iPay යෙදුම හරහා ඔබට ඔබගේ ණය අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් ගෙවිය හැක.

 • iPay ජංගම යෙදුම විවෘත කරන්න
 • "ගෙවීම් බිල්පත්" මත ක්ලික් කරන්න
 • “මූල්‍ය ආයතන” ප්‍රවර්ගය වෙත පහළට අනුචලනය කරන්න
 • OnCredit මත ක්ලික් කරන්න
 • "ගිණුම් අංකය" ක්ෂේත්‍රය මත ඔබේ ඉලක්කම් 9 ක ණය හැඳුනුම්පත ඇතුළත් කරන්න
 • මුදල ඇතුළත් කරන්න
 • Pay මත ක්ලික් කරන්න

සම්පත් බැංකුව

සම්පත් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ සම්පත් බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 113414024712
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

කාර්ගිල්ස් බැංකුව

කාර්ගිල්ස් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ කාර්ගිල්ස් බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 001103000281
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

HNB බැංකුව

HNB බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ HNB බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 035020580441
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

 Commercial බැංකුව

කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛා කවුන්ටර, atm යන්ත්‍ර සහ මාර්ගගත බැංකු හරහා පහසුවෙන් කළ හැක.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 1000560143
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

LOLC Finance

 • LOLC Finance ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.
 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 00210022308
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

eZ Cash

ඔබට දැන් පහසුවෙන් ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම් eZ Cash හරහා කළ හැකිය. කරුණාකර eZ Cash හරහා ගෙවීමක් කරන විට කළ යුතු පහත පියවර අනුගමනය කරන්න .

USSD කේතය හරහා

පියවර 1: # 111 # අමතන්න

පියවර 2: විකල්පය 6 තෝරන්න - ආයතන ගෙවීම්

පියවර 3: PIN එක ඇතුලත් කරන්න

පියවර 4: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න

පියවර 5: “ONCD” ටයිප් කරන්න

පියවර 6: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)

පියවර 7: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න

Mobile App හරහා

පියවර 1: ආයතන ගෙවීම් තෝරන්න 

පියවර 2: PIN එක ඇතුල් කරන්න

පියවර 3: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න

පියවර 4: “ONCD” ටයිප් කරන්න

පියවර 5: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)

පියවර 6: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීම

බැංකු හරහා අන්තර්ජාලය ගෙවීම් සිදු කිරීම

ඔබට අපගේ ඕනෑම බැංකු ගිණුමකට පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කළ හැක. පහත විස්තර අනුගමනය කරන්න. 

Sampath Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 113414024712
 • Bank Branch - Kollupitiya

HNB Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 035020580441
 • Bank Branch - Wattala

Cargills Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 001103000281
 • Bank Branch - Corporate Branch

LOLC Finance

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 00210022308
 • Bank Branch - Head Office