ණය ආපසු ගෙවීම

ගෙවීම සිදු කරන අතරතුර කරුණාකර ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය යොමු තීරුවේ එක් කරන්න

කරුණාකර whatsApp (0704706670) හරහා SLIP එක අපට එවන්න හෝ ඔබේ පුද්ගලික ද්වාරය හරහා SLIP එක උඩුගත කරන්න (අපගේ ණය ගිවිසුම් අංකය  සඳහන් කරන්න.)

Pay&Go අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව

Pay&Go වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට ඔබගේ ණය අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් ගෙවිය හැක

 1. Pay&Go වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට ඔබගේ ණය අන්තර්ජාලය හරහා පහසුවෙන් ගෙවිය හැක https://paygo.lk/Home/Pay?srv=Oncredit
 2. කාණ්ඩයෙන් "මූල්‍ය" තෝරන්න 
 3. OnCredit තෝරන්න
 4. ණය ගිවිසුම් අංකය” අවකාශයේ ඔබේ ඉලක්කම් 9කින් යුතු  ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න
 5. ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න 
 6. ඔබේ ගෙවීම් වර්ගය තෝරන්න
 7. මුදල ඇතුළත් කරන්න
 8. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න
 9. Pay මත ක්ලික් කරන්න 

Pay & Go

ගෙවීම සිදු කරන අතරතුර කරුණාකර ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය යොමු තීරුවේ එක් කරන්න

 1. Pay&Go kiosk වෙත පිවිසෙන්න - ඔබගේ ළඟම ඇති Pay&Go kiosk සොයා ගන්න
 2. අවශ්‍ය  විස්තර:
 • ගිණුම් හිමියාගේ නම: OnCredit PVT LTD
 • ණය ගිවිසුම් අංකය: 9-digits Number

01

02

03                                 

04

05

06

Commercial Bank

ගෙවීම සිදු කරන අතරතුර කරුණාකර ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය යොමු තීරුවේ එක් කරන්න

කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛා කවුන්ටර, atm යන්ත්‍ර සහ මාර්ගගත බැංකු හරහා පහසුවෙන් කළ හැක.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය
 • ගිණුම් අංකය - 1000560143
 • Bank Branch - Colombo 07

Commercial බැංකුව හරහා ගෙවීම්

 1. Commercial  බැංකුවට පිවිසෙන්න
 2. අවශ්‍යතා

තැන්පතු SLIP පුරවන්: කරුණාකර පහත විස්තර භාවිතා කරන්න

 • ගිණුම් හිමියා නම
 • ගිණුම් අංකය: 1000560143
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට SMS මගින් එවන ලද ඉලක්කම් 9 කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න
 • යොමු අංකය: Loan ID ( Number with 9 digits)
 • වලංගු පත්‍රිකාවේ ඡායාරූපයක් යවන්න:
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල

මාර්ගගත පහසු ගෙවීම්

ඔබට අපගේ ඕනෑම බැංකුවකට පහසුවෙන් මාර්ගගත ගෙවීම් හරහා ගෙවීම් කල හැකිය. පහත විස්තර ලබා ගන්න;

 

iPay App

You can pay your loans online easily through the iPay Application which is available to download through the Apple App Store & Google Play Store

 • Open the iPay Mobile Application
 • Click on “Pay Bills”
 • Scroll down to the “Financial Institutions” category
 • Click on OnCredit
 • Enter your 9 digit Loan ID on the “Account Number” field
 • Enter Amount
 • Click on Pay

LOLC Finance

 • LOLC Finance ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.
 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 00210022308
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

 

eZ Cash

ඔබට දැන් පහසුවෙන් ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම් eZ Cash හරහා කළ හැකිය. කරුණාකර eZ Cash හරහා ගෙවීමක් කරන විට කළ යුතු පහත පියවර අනුගමනය කරන්න

USSD කේතය හරහා
පියවර 1: # 111 # අමතන්න
පියවර 2: විකල්පය 6 තෝරන්න - ආයතන ගෙවීම්
පියවර 3: PIN එක ඇතුලත් කරන්න
පියවර 4: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න
පියවර 5: “ONCD” ටයිප් කරන්න
පියවර 6: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)
පියවර 7: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න


Mobile App හරහා
පියවර 1: ආයතන ගෙවීම් තෝරන්න 
පියවර 2: PIN එක ඇතුල් කරන්න
පියවර 3: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න
පියවර 4: “ONCD” ටයිප් කරන්න
පියවර 5: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)
පියවර 6: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න