ණය ආපසු ගෙවීම

ණය ආපසු ගෙවීම්

පහත සඳහන් ආපසු ගෙවීමේ මාර්ග හරහා ඔබට දැන් ඔබගේ සියලු ණය පහසුවෙන් ගෙවිය හැකිය.

ගෙවීම සම්පූර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් කුවිතාන්සිය WhatsApp හෝ viber හරහා යොමු කරන්න - 0704706670

සටහන - ආපසු ගෙවීම් යාවත්කාලීන කරනු ලබන්නේ වැඩ කරන දිනයන් හි දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න . අපගේ සේවා කාලයන්  ගැන දැන ගැනීමට කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කරන්න

කාර්ගිල්ස් බැංකුව

කාර්ගිල්ස් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ කාර්ගිල්ස් බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 001103000281
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

සම්පත් බැංකුව

සම්පත් බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ සම්පත් බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 113414024712
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

HNB බැංකුව

HNB බැංකු ශාඛා හරහා ඔබගේ ණය ආපසු ගෙවීමට ඔබට වුවමනා නම්, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ HNB බැංකු තැන්පතු පත පුරවා ඔබගේ මුදල් සමඟ එය බැංකු නිලධාරීයාට භාර දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම - “OnCredit (Pvt) Ltd” ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • ගිණුම් අංකය - 035020580441
 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය (ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද අංක 9යකින් සමන්විත ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න)
 • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජාතික හැඳුනුම්පත)
 • ඔබට ගෙවීමට වුවමනා මුදල

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීම

ඔබට අපගේ ඕනෑම බැංකු ගිණුමකට පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කළ හැක. පහත විස්තර අනුගමනය කරන්න. 

Sampath Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 113414024712
 • Bank Branch - Hendela

HNB Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 035020580441
 • Bank Branch - Wattala

Cargills Bank

 • Account Name - “OnCredit (PVT) LTD”
 • Account Number - 001103000281
 • Bank Branch - Corporate Branch

eZ Cash

ඔබට දැන් පහසුවෙන් ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීම් eZ Cash හරහා කළ හැකිය. කරුණාකර eZ Cash හරහා ගෙවීමක් කරන විට කළ යුතු පහත පියවර අනුගමනය කරන්න .

USSD කේතය හරහා

පියවර 1: # 111 # අමතන්න

පියවර 2: විකල්පය 6 තෝරන්න - ආයතන ගෙවීම්

පියවර 3: PIN එක ඇතුලත් කරන්න

පියවර 4: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න

පියවර 5: “ONCD” ටයිප් කරන්න

පියවර 6: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)

පියවර 7: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න

Mobile App හරහා

පියවර 1: ආයතන ගෙවීම් තෝරන්න 

පියවර 2: PIN එක ඇතුල් කරන්න

පියවර 3: 1 තෝරන්න - කේතය ඇතුළත් කරන්න

පියවර 4: “ONCD” ටයිප් කරන්න

පියවර 5: ගිණුම් අංකය ඇතුළත් කරන්න (ණය ගිවිසුම් අංකය)

පියවර 6: මුදල ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න