මේ අලුත් අවුරුද්දේ තෑගි දිනා ගන්න අවස්ථාවක් !

ඉතිරි කාලය:

දින

පැය

මිනිත්තු

තත්පර

සුභ නව වසරක්! නව වසරේ OnCredit වෙතින් ඔබේ පළමු තෑග්ග ලබා ගන්න. 

අපගේ සියලුම පාරිභෝගිකයින් සඳහා අනගි වාසියක්. අපගේ සියලුම පාරිභෝගිකයින්ට කෘතඥතාවේ සංකේතයක් ලෙස, අපි ඔබට අලුත් අවුරුද්දේ තෑගි රැසක් ලබා දීමට කැමැත්තෙමු!

ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න

  • විදුලි උදුන (පළමු ජයග්‍රාහකයාට )
  • Food city Vouchers Rs. 5000 (ජයග්‍රාහකයින් 4ක්)
  • ඊළඟ ණය සඳහා 30% වට්ටමක් සඳහා ප්‍රවර්ධන කේතය (ජයග්‍රාහකයින් 50 දෙනෙක් සඳහා පමණි )
  • ඊළඟ ණය සඳහා 20% වට්ටමක් සඳහා ප්‍රවර්ධන කේතය (ජයග්‍රාහකයින් 75 දෙනෙක් සඳහා පමණි )
  • ඊළඟ ණය සඳහා 10% වට්ටමක් සඳහා ප්‍රවර්ධන කේතය (ජයග්‍රාහකයින් 100 දෙනෙක් සඳහා පමණි )

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව තුළ අප සමඟ නැවත ණයක් ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම ආකර්ෂණීය දීමනාව විවෘත වේ. මෙම ප්‍රවර්ධන කාලසීමාව අවසානයේ වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින් 230 දෙනෙකු අහඹු ලෙස තෝරාගෙන ඔවුන්ට සිසිල් තෑගි පිරිනැමේ.

ප්‍රවර්ධනයේ කොන්දේසි සහ ප්‍රතිඵල:
ප්‍රවර්ධන කාලය තුළ ඔබ විසින් දෙවන ණයක් ගත යුතුය.

අපි ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිඵල 2022.04.12 දින පවත්වමු

ඉතින්, ඉක්මන් කරන්න. අදම ආරම්භ කරන්න! ණයක් සඳහා මෙතනින් අයදුම් කරන්න