සුභ නිදහස් දිනයක්

ඉතිරි කාලය:

දින

පැය

මිනිත්තු

තත්පර
Happy Independence Day! Everyone -50%, code - Independence

සුභ නිදහස් දිනයක්

පෙබරවාරි 3 සිට 9 දක්වා, "Independence" ප්‍රවර්ධන කේතය භාවිතා කර OnCredit හි -50% වට්ටමක් සමඟ ණයක් ලබාගෙන ඔබේ ඊළඟ ණය සඳහා වට්ටමක් ලබා ගන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමේදී ප්‍රවර්ධන කේතය ඇතුළත් කරන්න

ක්‍රියාවෙහි කොටස්කරුවෙකු වන්නේ කෙසේද?

ප්‍රවර්ධන කාලය තුළ, අවම වශයෙන් ණය 1ක් ලබා ගෙන ඔබේ ඊළඟ ණය සඳහා -50% ප්‍රවර්ධන කේතයක් ලබා ගන්න. නිදහස් දිනයේදී, අපි සැමට සෞඛ්‍යය, සමෘද්ධිය, සාමය සහ අනාගතය කෙරෙහි විශ්වාසය ප්‍රාර්ථනා කරමු.